Mateusz Ryczek

Mateusz Ryczek

kompozytor

WORKS

O R C H E S T R A

Nebulae[2012]

Przebłysk Pamięci (Flash of the memory) for string orchersta and computer [2012]

Infrasymphony[2010]

Metasonora [2010]

Rituals of Time [2007]

Fugue in a Hundred Years Ago for string orchestra [2009]

Dies Irae for choir and orchestra [2005]

 

O P E R A

About Chess Horse, who have lost a golden horseshoe – opera for chlidren, libretto (pl) by Marta Ćwiklińska [2008]

 

B I G  C H A M B E R   E N S E M B L E

Ocean of Europa for flute, bass clarinet, trombone and 12 cellos [2012]

Harmonia Mundi for ensemble in 3 groups and concerting piano [2007] (sinfonietta, 2 percussionists and piano)

 

P I E C E S  F O R  V O I C E S  A N D  I N S T R U M E N T S

Sancuts for soprano mezzosoprano, baritone, string quartet and organ [2007]

Dies Irae for choir and orchestra [2005]

 

C H A M B E R  M U S I C

Ether for flute, double bass and piano [2013]

Braid of Andromeda for 2 percussions [2011]

Seven Knocs for 3 marimbas [2011]

Madhouse for clarinet, electric guitar, accordion, cello and movie of  Piotr Bartos [2011]

Shreds of Sleep for string quartet [2010]

The dispute over the boundaries of knowledge of cadence b-minor. Contribution to the discussion [2010] for electric guitar, clarinet and piano

Espilon Aurigae for cello and double bass [2010]

Song of Guardian Angel for alto sax and youth ensemble [2008]

NGC 4414 for two pianos and two percussions [2008]

Song from Otłoczyn II. Sounds of Childhood for flute, violin, metal percussion and piano [2007]

Medytation I. It entourage for violin and piano [2006]

Song from Otłoczyn I. Hommage a grandfather Bronek for children accordion and piano[2006]

Breath for string trio [2006]

Mirror for 2 pianos in quarteton ration and percussion [2005]

R152 for flute, vibraphone, double bass and piano [2004]

Dance with cooking pots for flute, xylophone, cooking pots and piano [2004]

C H O I R

Knights of Ages for 2 choirs spaced stereo, lyrics by Sandra Ryczek [2009]

 

E L E C T R O – A C O U S T I C   M U S I C

Sounds from behind the Iron Curtain collage for Gallery of Contemporary Art of Piotr Nowicki [2012]

Przebłysk Pamięci (Flash of the memory) for string orchersta and computer [2012]

Sagittarius A for alto sax and live electronics [2011]

Coppery Sky for voice and computer [2011]

Neptune for alto flute and live electronics [2009]

Song from Otłoczyn IV. Dwa słowa księżniczki do lubego w obejściu for voice and live electronics [2010]

Cycle of 24 Danyszowas for synthetic instruments controlled by computer [2005-2007]

Danyszowa Rulez mobile ringtone [2006]

 

S O L O

Hidden light for cello solo [2013]

Sub-deep of the night for piano [2011]

Meditations II. The yearning of the rising sun for piano[2009]

Proxima Centauri for organ [2008]

Rings of Saturn for double bass [2007]

 

F O R   C H I L D R E N    A N D    Y O U T H

Tuba Dei for young orchestra and electronics

Star wars for alto sax, trumpet and cello [2009]

Song of Guardian Angel for alto sax and youth ensemble [2008]

 

M O V I E

1_____0 director – Piotr Bartos [2011]

Lag Islands director – Tomek Tryzna [2010]

 

M U S I C   F O R   T H E A T E R

Mr Tiny [2013]

Don Juan, or I and I [2011]

Knights of Aristophanes [2010]

Above [2010]

The Last Daddy [2009]

Huge, Old Clock [2009]

Swineherd [2009]

About the Prince, who was not afraid of anything [2008]

Titanic Orchestra [2008]

My City after Igor Wyrypajew [2008]

O R K I E S T R A 

Nebulae (Mgławice) [2012]

Przebłysk Pamięci na orkiestrę smyczkową i komputer [2012]

Infrasymfonia [2010]

Metasonora [2010]

Rytuały Czasu [2007]

Fuga sprzed stu laty na orkiestrę smyczkową [2009]

Dies Irae na chór i orkiestrę [2005]

 

O P E R A

O koniku szachowym, który zgubił złotą podkowę – opera dla dzieci, libretto (pl) Marta Ćwiklińska [2008]

 

D U Ż Y    Z E S P Ó Ł  K A M E R A L N Y

Ocean of Europa na flet, klarnet basowy, puzon i 12 wiolonczel [2012]

Harmonia Mundi na zespół w trzech grupach z koncertującym fortepianem [2007] (sinfonietta, perkusja 2 wykonawców, fortepian)

 

U T W O R Y   W O K A L N O   I N S R U M E N T A L N E

Sancuts na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy [2007]

Dies Irae na chór i orkiestrę [2005]

 

K A M E R A L N E

Ether na flet, kontrabas i fortepian [2013]

Warkocz Andromedy na 2 perkusje [2011]

Seven knocks na 3 marimby [2011]

Dom Wariatów na klarnet, gitarę elektryczną, akordeon, wiolonczelę i wideo Piotra Bartosa [2011]

Strzępy snu na kwartet smyczkowy [2010]

Spór o granice poznania kadencji h-moll. Przyczynek do dyskusji [2010] na gitarę elektryczną, klarnet i fortepian

Espilon Aurigae na wiolonczelę i kontrabas [2010]

Pieśń Anioła Stróża na saksofon solo i zesp. młodzieżowy [2008]

NGC 4414 na dwa fortepiany i dwie perkusje [2008]

Piosnka z Otłoczyna II. Dźwięki dzieciństwa na flet, skrzypce, metalową perkusję i fortepian [2007]

Medytacje I. Świta na skrzypce i fortepian [2006]

Piosnka z Otłoczyna I. Hommage a dziadek Bronek na akordeon dziecięcy i fortepian [2006]

Breath na trio smyczkowe [2006]

Mirror na dwa fortepiany w relacji ćwierćtonowej i perkusję [2005]

R152 na flet, wibrafon, kontrabas i fortepian [2004]

Taniec z garnkami na flet, ksylofon, zastaw instrumentów kuchennych i fortepian [2004]

 

C H Ó R

Rycerze wieków na dwa chóry rozstawione stereofonicznie do słów Sandry Ryczek [2009]

 

M U Z Y K A  E L E K T R O – A K U S T Y C Z N A

Dźwieki zza żelaznej kurtyny collage dla Galerii Sztuki Współczesnej Piotra Nowickiego [2012]

Przebłysk Pamięci na orkiestrę smyczkową i komputer [2012]

Sagittarius A na saksofon altowy i live electronics [2011]

Miedziane niebo na głos i komputer [2011]

Neptun na flet altowy i live electronics [2009]

Piosnka z Otłoczyna IV. Dwa słowa księżniczki do lubego w obejściu na głos i live electronics [2010]

Cykl 24 Danyszowych na syntetyczne instrumenty sterowane przez komputer [2005-2007]

Danyszowa Rulez dzwonek komórkowy [2006]

 

S O L O W E

Ukryte światło na wiolonczelę solo [2013]

Sub-głębia nocy na fortepian [2011]

Medytacje II. Tęsknota wschodzącego słońca na fortepian [2009]

Proxima Centauri na organy [2008]

Kręgi Saturna na kontrabas solo [2007]

 

D L A  D Z I E C I   I   M  Ł O D Z I E Ż Y

Tuba Dei na orkiestrę młodzieżową i elektronikę [2014]

Gwiezdne wojny na saksofon, trąbkę i wiolonczelę [2009]

Pieśń Anioła Stróża na saksofon solo i zesp. młodzieżowy [2008]

 

 

F I L M

1_____0 reżyser – Piotr Bartos [2011]

Lag Islands reżyser – Tomek Tryzna [2010]

 

M U Z Y K A   T E A T R A L N A

Pan Maluśkiewicz [2013]

Don Juan albo Ja i Ja [2011]

Rycerze Arystofanesa [2010]

Ponad [2010]

Ostatni Tatuś [2009]

Stary, Wielki Zegar [2009]

Świniopas [2009]

O Królewiczu, który niczego się nie bał [2008]

Orkiestra Titanic [2008]

Moje Miasto na podstawie Igora Wyrypajewa [2008]

Comments | Komentarze


Brak komentarzy | No comments yet

Skomentuj | Leave a reply
Comment Form